POČETNA O NAMA PARTNERI KONTAKT

ZAKONSKI OSNOV


Zaštitu od požara u Republici Srbiji uređuje Zakon o zaštiti od požara i podzakonska akta koja definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.


Obaveza poslodavca prema Zakonu o zaštiti od požara, (ukoliko je razvrstan u I ili II kategoriju ugroženosti od požara) je da izradi Plan zaštite od požara, Plan evakuacije, označi puteve evakuacije u radnom prostoru, izradi Uputstvo za postupanje u slučaju požara,obezbedi dovoljan broj pp aparata i drugih sredstava,uređaja i opreme za gašenje požara.Obavezan je da izradi Program obuke zaposlenih iz zaštite od požara (protivpožarna obuka) i da zaposlenima obezbedi obuku iz zaštite od požara (protivpožarna obuka) i to u roku od godinu dana od početka radnog odnosa,a proveru znanja iz oblasti zaštite od požara, jednom u roku od tri godine.


Ako je subjekat razvrstan u III kategoriju ugroženosti od požara,mora da izradi Pravila zaštite od požara, Uputstvo za postupanje u slučaju požara, Plan evakuacije, označi puteve evakuacije i osposobi zaposlene iz zaštite od požara (protivpožarna obuka).


PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

član 28.


Vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju: organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje; zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara; donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara; način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara. Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.PLAN ZAŠTITE OD POŽARA (PROTIVPOŽARNI PLAN)


Prema Zakonu o zaštiti od požara subjekti u I i II kategoriji ugroženosti od požara donose Plan zaštite od požara koji se sastoji od: prikaza postojećeg stanja zaštite od požara; organizacije zaštite od požara; procene ugroženosti od požara; mere za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara; potrebna finansijska sredstva za otklanjanje nedostataka...


Plan zaštite od požara sadrži i podatke koji se odnose na: broj vatrogasaca, tehničku opremljenost i obučenost vatrogasne jedinice, organizaciju preventivnih mera zaštite od požara, stalno dežurstvo i broj osposobljenih lica koja sprovode zaštitu od požara.NAŠE USLUGE OBUHVATAJU:


Pravila zaštite od požara

Glavni projekti zaštite od požara

Plana zaštite od požara

Plana evakuacije

Elaborata iz zaštite od požara  

Uputstvo za postupanje u slučaju požara

Obuka zaposlenih iz zaštite od požara  

Programa za osnovnu obuku iz zaštite od požara (protivpožarna obuka) i proveru znanja zaposlenih uz saglasnost MUP-a

Saveti i nadzor iz protivpožarne zaštite

Referent zaštite od požara

Izrada Sanacionog plana

Unapređenje protivpožarne zaštite  

ADR obuka Znaci evakuacije, PP aparat, zabrana, obaveza..…

Preventivne mere zaštite od požara

Projekti termotehničkih instalacija (grejanje, gasne instalacije)

Projekti konstrukcije (hale, silosi, dizalice i sl.)

Projekat hidrantskih instalacija (spoljne, unutrašnje)

Projekat i ugradnja sprinkler instalacija

Projekat i ugradnja Aerosolnih generatora za gašenje požata

Tehnički prijem objekata

Legalizacija objekata